Történeti áttekintés

Magyar Színbizottság mint az AIC tagja (MSZB) (1969-1982)

Association Internationale de la Couleur Magyar Nemzeti Bizottsága (AIC MNB)

Magyar Nemzeti Színbizottság, Hungarian National Colour Committee (1982-től)

Előzmények
1943
Elkészült Magyarországon az elsõ színmérõ mûszere, (EVIRT Optikai Laboratórium)
1954
Az Országos Mérésügyi Hivatal megkezdte a színminõsítést (Lukács Gyula)
1955
Megalakult a Szerves Vegyipari Kutató Intézetben a Kolorisztikai Csoport (Lõrincz Andor)
1961
MTA Építészettudományi Bizottság keretében Szín Csoport alakult (Rados Kornél)
1962
BME Rajzi Tanszékén a TUKUFA keretében "Színdinamikai gyakorlat magyarországi bevezetésének elõkészítése" címmel szín csoport alakult (Nemcsics Antal)
1963
Kolorisztikai szimpoziumok elindítása (Lõrincz Andor)
1964
Magyar Elektrotechnikai Egyesület keretében Színbizottság alakult (Hevesi Sándor, Szepessy Sándor, Esztergár Pál)
1965
Luzerni Interfarben (1 magyar elõadó)
1966
Drezdai Interfarbén (6 magyar elõadó)
1968
Drezdai Interfarbén (6 magyar elõadó)

Működés
1967
Megalakult Washingtonban az AIC (AIC org.). Elsõ rendes tagjai a következõ országok: USA, Anglia, Franciaország, Spanyolország, Svédország, Svájc, Japán és Hollandia
1968
Megfigyelõ Tagként Nemcsics Antal, a Magyar Külügyminisztérium hozzájárulásával, a Magyar Színbizottság (MSZB) megalakulásáig, Magyarországot képviselte az AIC-ben
A nehézipari Minisztérium, a Budapesti Mûszaki Egyetem és az Elektrotechnikai Egyesület, mint alapító tagok, elhatározzták a Magyar Színbizottság megalapítását
1969
Az alapító intézmények jóváhagyták a Magyar Színbizottság alapszabályát
(Korányi, Perényi, Szepessy) és 2-2 tagot delegáltak az MSZB-be (Esztergár, Gádoros, Hont, Nemcsics, Pásztor, Szepessy), 1-1 tagot az MSZB Intézõ Bizottságába (Hont, Nemcsics, Szepessy).
Az MSZB AIC-be való felvételi kérelmét Sziráki Zoltán terjesztette elõ az AIC Stockholmban június 10.-én tartott közgyűlésén. A közgyûlés az MSZB-t egyhangú szavazással az AIC tagjai sorába iktatta. A Magyar Külügyminisztérium július 4.-i leiratában jóváhagyta az MSZB AIC tagságát.
1970
Az MSZB elsõ közgyûlése megválaszttotta az Intézõbizottságot (Esztergár, Gádoros, Lukács, Nemcsics, Óhegyi, Szepessy), az elnököt (Nemcsics), és a titkárt (Esztergár). Határozatot hozott a Tájékoztatási (Gádoros), a Színmérési (Lukács), a Szinezék és festék (Lõrincz), a Színes TV (Ferenczi), Környezetesztétika (Z.Gács), Színpszichológia (Bálint) szekciók megalakítására. Rögzítette a kötelezõ ügyrendet és a szekciók mûködési szabályzatát.
1971
Az MSZB pártoló tagságát vállalták: Budalakk Festék és Mûgyantagyár, Pest Megyei Tanács Tervezõ Vállalat, SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet, Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat, Fõvárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat, Építéstudományi Intézet, Textilipari Minõségellenõrzõ Intézet, Egyesült vegyimûvek, Budacolor Festékgyár, Magyar Iparmûvészeti Fõiskola, Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., Hungária Mûanyagfeldolgozó Vállalat, Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium.
1972
MSZB társtulajdonosa lett a Kolorisztikai Értesítõnek és társszervezõje a Kolorisztikai Szipoziumoknak.
1973
Új szekciók alakultak, többnél a vezetõ személye megváltozott: Tájékoztatási (Klausz), Oktatási (Nemcsics), Színmérés (Lukács), Színpszichológia (Bálint), Színfiziológia (Medgyasszai), Színdinamika (Gádoros), Lakó és Kommunális környezetek (Reischl), Mûemléki )Levárdy), Környezetesztétika (Gáborjáni), Színezék és Festék (Lõrincz), Papír (Gara), Színes TV (Nemcsics Elek), Ipari Környezet (Esztergár), Textil (Balogh Rozália)
1974
Tisztújító közgyûlés új elnökséget (Aczél, Esztergár, Gádoros, Gáti, Hont, Kovács, Klausz, Lõrincz, Lukács, Nemcsics, Óhegyi, Pogány, Posch, Rónai, Szepessy, Szigeti, Sziráki), elnököt (Nemcsics), titkárt (Klausz) és Intézõ Bizottságot (Esztergárm Gáborjáni, Klausz, Lõrincz, Lukács, Nemcsics, Rohály, Rónai) választott
1976
Az Elsõ. Nemzetközi Színdinamikai Konferencia (SZÍNDINAMIKA 76)
1977
Az elhunyt Pogány Frigyes helyett az elnökség Schanda Jánost kooptálta tagjai sorába. A túlzottan tagolt szekció rendszert megszüntetve a Bizottság mûködése két szakterület köré csoportosult: 1.Színmérési szekció: (Lukács,Schanda), munkacsoportjai: fénymérés (Poppe), színmetrika (Fillinger), színreceptúra (Hirschler), 2.Színdinamikai szekció: (Nemcsics, Kurucz) munkacsoportjai: elméleti színdinamika (Klausz), gyakorlat színdinamika (Csutkai), képzõmûvészet (Csík). Önálló munkacsoportok: Ismeretterjesztés (Rihmer), Oktatás (Aradi), Szabványosítás (Somkuti), Pszichológia (Tánczos)
1979
Tagrevízió. A tagság megerõsítését jelentõ nyilatkozatot 213 fõ küldte vissza. Részvétel az MSZ 9620/1-9, MSZ 9618/1, MSZ 9619/7 színszabványok kidolgozásában. Tárgyalások kezdõdtek az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériummal, és a Kulturális Minisztériummal a színes környezettervezés hivatalos szakterületté nyilvánítására, a BME-vel és az ÉVM-mel a színdinamikai szakmérnök képzés megindítására. Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság számára a következõ témákban készített elaborátumot: Színek alkalmazásának népgazdasági hatékonysága, Tömeges telepszerű lakóházak forma és színvilága, Az ezredforduló kórházának forma és színvilága, Színelmélet jelenlegi szerepe és távlatai az ipari formatervezésben, A világítástechnika fejlõdésének prognózisa
1980
Ad hoc bizottság alakult a BME-n kidolgozott SZÍNOID színrendszer (a Coloroid színrendszer korábbi neve) Magyarországon való közzétételére
1981
A Magyar Szabványügyi Hivatal, együttmûködve az MSZB-vel, kiadta a „A Szinoid színjellemzõk meghatározása” címû mûszaki irányelvet (MI 17063-81)
1982
A Második. Nemzetközi Színdinamikai Konferencia (SZINDINAMIKA 82).
Az MTA felvette az MSZB-t a Mûszaki Tudományok Osztálya Bizottságai közé mint az AIC nemzeti bizottságát. Neve ettõl kezdve Magyar Nemzeti Színbizottság, rövidítve: AIC MNB, létszáma 24 fõ. Szervezetileg az MTA Építészettudományi Bizottsága, mint Színelméleti Albizottságot is nyilvántartásba vette. Az MSZB többi 231 tagja részben az AIC MNB Tanácsadó Testületében, részben e célra alakult, ÉTE Színdinamikai Szakosztályában kapott helyet. Voltak akik a Magyar Kémikusok Egyesülete Kolorisztikai Szakosztályába, vagy a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Szakosztályába kérték felvételüket
1983
Az Ipari Minisztérium beszüntette az AIC-MNB AIC tagdíjának további fizetését.
Az MTA kinevezte az AIC MNB elnökének Nemcsics Antalt, titkárának Barna Gábort. A Bizottság ettõl kezdve évi négy alkalommal tartotta ülését, melyre meghívót kaptak a korábbi szekciók vezetõi és tagjai is. A nagy létszámú ülések a Magyar Urbanisztikai Társasággal való megegyezés alapján, annak székházában folytak. A szükséges adminisztrációt is a MUT intézte
1985
Ujjá alakult munkabizottságként elkezdte mûködését a Tájékoztatási (Vitány), az Oktatási (Kapsza) és a Környezeti (Fajó) munkabizottság
1986
Színdinamikai Szakértõi Névjegyzék létrehozása. A névjegyzék képzõmûvészeket (20 fõ), belsõépítészeket (8 fõ), építészeket (23 fõ), formatervezõket (7 fõ), kerttervezõket (2 fõ), világítás tervezõket (5 fõ), festéstechnológusokat (4 fõ), pszichológusokat (4 fõ), orvosokat (3 fõ) tartalmazott.
A Mûvelõdési Minisztériummal és BME-vel való tárgyalások eredményeként a BME-n megindult a Színdinamikai Szakmérnöki posztgraduális oktatás
1987
Az MTA visszamenõleg is vállalta az AIC MNB AIC tagdijának kifizetését
1988
A Harmadik. Nemzetközi Színdinamikai Konferencia (SZÍNDINAMIKA 88)
1989
Számok és számarányok az alkotó tevékenységben témájú ankét
1990
Újjáalakult munkabizottságok: színlátás és színmegjelenés (Tánczos Zsolt), színmérés (Schanda János), színrendszerezés (Nemcsics Antal), színdinamikai kutatások ( Király József), népi színalkalmazás (Rusznyák Márta), ipari színalkalmazás (Stáhl Ágnes), elektronikus színalkalmazás (Neumann László), világítás, fénymiliő (Debreczeni Gábor), színtervezés (Fajó János), színoktatás (Csõregh Éva, program (Takács Ákos), kiállítások (Miskei László), kiadványok (Kapsza Miklós), színmúzeum (Kovács András)
1992
Az AIC-MNB a CIE MNB-vel és a BME –vel megalapította a Szín és Fény Nemzetközi Alapítványt. Az AIC MNB új titkára Takács Ákos
1993
Megrendezte az AIC 7. kongresszusát (COLOR 97)
1994
Nemzetközi Színdinamikai Diploma Bizottságot hozott létre. A Bizottság tagjai: Ikeda, Palm, Ronchi, Nemcsics.
Színek-Fények Háza programjának elkészítése, megtervezésére tervpályázat írt ki
1995
A Magyarországon folyó alsó, közép és felsõfokú színoktatásról felmérés készült,
SZÍN-VONAL néven szakmai munkabizottság alakult
1996
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvénytervezet véleményezése.
A véleményre reagált a Környezetvédelmi Minisztérium (Baja Ferenc), a Fõváros (Demszki Gábor, Schneller István). A Környezetvédelmi Bizottság (Baráth Etele) megtárgyalta és részben helyt adott az AIC MNB módosító javaslatainak.
1997
Az MTA az AIC MNB elnökének ismét Nemcsics Antalt, titkárának Hegedûs Józsefet nevezte ki. A Tanárképzõ Fõiskolákon bevezették a Coloroid oktatását
1998
Állásfoglalás készült EU-Atlanti országok színminõsítési rendszerével kompatíbilis Magyar Nemzeti Színminõsítési Rendszer alapjául szolgáló Magyar Nemzeti Színszabvány létrehozására.
Állásfoglalás készült Budapest vizuális képének színproblémáiról.
Az ülésekre rendszeresen meghívót kaptak a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Szakosztálya, a Kémikusok Egyesülete Kolorisztikai Szakosztálya és az Építõipari Tudományos Egyesület Színdinamikai Szakosztálya képviselõi
1999
Felmérés készült a különbözõ szaktárcák alá tartozó azon területekrõl, melyek munkája számára fontos a színekkel kapcsolatos fogalmak, az egyes színek meghatározására vonatkozó jelek szabványos rögzítése. A Szaktárcák visszajelezték, hogy szükségesnek tartják a színek területének szabványosítását
2000
Épített környezet és a szín címmel vitafórumot tartott. Az AIC MNB állásfoglalást készített épített környezetünk vizuális megjelenése hatósági védelmére vonatkozóan. Az állásfoglalást megküldte a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának és az Országos Mûemléki Felügyelõségnek.
Szín Ipari alkalmazása címen vitafórumot szervezett.
Az új akadémiai ciklusra az MTA az AIC MNB elnökének Nemcsics Antalt, titkárának Hegedûs Józsefet nevezte ki
2001
Színes Magyarország Szimpózium. Színes Város kiállítás és vitafórum Gyõrben.
Szín és tér kiállítás és vitafórum az MKISZ-el közösen
2002
COLOROID SZÍNRENDSZER MSZ 7300 magyar színszabványt elõkészítõ viták és az MSZH-val közös ülések a hivatalos közzétételig.
Fenntartható építés magyar indikátorrendszerének (CRIPS EU) színminõsítés vonatkozású adatbázisának (vizuális megjelenés, színazonosítás, funkciókifejezés, mûemléki színhasználat, színharmónia index, mai színpreferencia, élettani hatás) létrehozása
2003
Ankét „50 év a tudományos diákköri munkától a posztgraduális színdinamikai mérnök képzésig” címmel.
Az összes elérhetõ színnel foglalkozó szakember közgyûlése az AIC-MNB új tisztségviselõit és tagjait megválasztja: Elnök: Nemcsics Antal, Titkár: Zana János, Ügyintézõ Bizottság: Schanda János, Szende Árpád, Földvári Melinda, Miskei László, Breitkopf György, Wenczel Klára, Hegedüs József, Klausz Csaba. Rendes tagok: Ábrahám György, Lukács Gyula, Majoros András, Stáhl Ágnes, Mezei László, Csányi Sándor, Szabados Miklós, Nemcsics Ákos, Neumann László, Csõregh Éva, Csáji Attila, Takács Ákos, Finta József, Rozsovits Ildikó, Koppány Attila, Kroó Norbert, Horváth Gábor. Tilles Béla. Csík István. Tanácskozási jogú tag további 11 fõ
2004
Építészeti és belsõépítészeti színdinamikai konferencia. Visegrád
2005
AIC alapszabály módosítás vitái
2006
Colour Harmony 2007 elõkészítése
2007
International Conference on Colour Harmony 2007